CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐẠI HỌC NORTHAMPTON (ANH QUỐC)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Giai Đoạn 1 (12 tháng)

Chứng chỉ sau Đại học về Quản lý và Lãnh đạo

(TMC Postgraduate Diploma in Management Studies and Leadership) với 7 môn học – 120 tín chỉ.

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

BMG701

Management and Leadership Skills

20

2

MAR704

Marketing Management

20

3

HRM705

Human Resource Management

10

4

BMG706

Quality and Systems Management

10

5

ACC707

Accounting and Finance

20

6

BMG708

Strategic Planning and Implementation

20

7

BMG709

Project Development and Operation

20

Tổng cộng:

120 tín chỉ Anh Quốc

Giai đoạn 2

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

cho học viên vừa tốt nghiệp Đại học, chưa có kinh nghiệm làm việc với 3 môn học – 60 tín chỉ

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

BSOM084

Practical Data Analysis for Business

10

2

STRM085

Strategy and Decision Making

10

3

FINM081

Major Project

40

Tổng cộng:

60 tín chỉ Anh Quốc

Chương trình Thạc sỹ Điều hành Cấp cao (Executive MBA)

cho Học viên đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý với 2 môn học – 60 tín chỉ

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

STRM042

Critical Issues in Business

10

2

STRM044

Business Research Project

50

Tổng cộng:

60 tín chỉ Anh Quốc

Chứng chỉ sau Đại học về Quản lý và Lãnh đạo

(TMC Postgraduate Diploma in Management Studies and Leadership) với 7 môn học – 120 tín chỉ.

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

BMG701

Management and Leadership Skills

20

2

MAR704

Marketing Management

20

3

HRM705

Human Resource Management

10

4

BMG706

Quality and Systems Management

10

5

ACC707

Accounting and Finance

20

6

BMG708

Strategic Planning and Implementation

20

7

BMG709

Project Development and Operation

20

Tổng cộng:

120 tín chỉ Anh Quốc

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

cho học viên vừa tốt nghiệp Đại học, chưa có kinh nghiệm làm việc với 4 môn học – 80 tín chỉ

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

BSOM084

Practical Data Analysis for Business

10

2

STRM085

Strategy and Decision Making

10

3

FINM081

Major Project

40

Tổng cộng:

60 tín chỉ Anh Quốc

Chương trình Thạc sỹ Điều hành Cấp cao (Executive MBA)

cho Học viên đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý với 2 môn học – 60 tín chỉ

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

STRM042

Critical Issues in Business

10

2

STRM044

Business Research Project

50

Tổng cộng:

60 tín chỉ Anh Quốc

Cơ sở đào tạo:

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37 225 221  |  09 6261 0411

Email: fiem@hcmute.edu.vn

Cơ sở đào tạo tại TP.HCM:

53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 028 6261 0411  |  0967 599 780

Email: info@northampton.edu.vn